CPH Flight Analyzer

Velkommen til CPH's webportal CPH Flight Analyzer.

CPH Flight Analyzer samler alle vores data om støj fra lufthavnens aktiviteter på et sted. CPH har to platforme til formidling af fly- og støjdata.  CPH Flight Tracker viser dig beflyvningen og støjdata som det er "nu og her" og CPH Flight Analyzer går mere i dybden, hvor du kan se data et helt år tilbage. Se videre under "Info" på denne side.

Brug af bane
Vejrforhold

Info

Fra i går

Ofte stillede spørgsmål

flere FAQ >

Et fly fløj over vores bolig! Er flyruterne ændret?

Der er nøje krav til ind- og udflyvningen til/fra lufthavnen. For at sikre at færrest muligt belastes af støj, er der fastlagt korridorer i forlængelse af banerne, som startende og landende fly ikke må overskride. Der kan dog af sikkerhedsmæssige årsager gives tilladelse til afvige fra disse korridorer f.eks. for undgå at flyve ind i kraftige bygeskyer eller i forbindelse med en afbrudt landing, hvor et fly af sikkerhedsmæssige årsager, er nødsaget til at afbryde landingen og fortsætte ”rundt om lufthavnen”, inden det derefter lander. Brugen af banerne er meget afhængigt af de meteorologiske forhold, særligt vindretningen. Af sikkerhedsmæssige årsager afvikles landinger og starter imod den aktuelle vindretning. Baggrunden for dette er, at flyets vinger herved giver flyet større opdrift. Anvendelsen af start- og landingsbanerne i Københavns Lufthavn afhænger derfor af den aktuelle vindretning. Ændrer vindretningen sig for eksempel, så kan brugen af banerne også ændre sig.


Hvorfor bliver der ikke målt støj fra lufthavnen på Sundbyvester Plads?

Der er fra Miljøstyrelsen og Trafikstyrelsens side stillet krav om, at CPH skal have et støjovervågningssystem til kontrol af lufthavnens støjbelastning af omgivelserne. Systemet består af 12 støjmålestationer, hvor henholdsvis seks er placeret på lufthavnens areal og seks er placeret i boligområderne omkring lufthavnen. Støjmålestationerne på lufthavnens område overvåger støjende aktiviteter i lufthavnen som eksempelvis motorafprøvninger, mens de seks målestationer placeret i boligområderne omkring lufthavnen er placeret, der hvor støjbelastningen fra startende og landende fly er størst. Der er således ikke krav om at lufthavnen måler støjen andre steder. Dog har vi i 2019 fået to mobile målestationer, således at vi løbende kan supplere med støjmålinger i områder hvor de faste målestationer ikke er placeret. Dem kan du læse mere om her. Har du ønsker til, hvor vi skal placere de mobile målestationer, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til Sustainability Services på maf@cph.dk


Støjniveauet fra lufthavnen kan svinge meget selv inden for få timer. Hvorfor?

Støjniveauet fra aktiviteterne i lufthavnen afhænger af mange forhold. For det første afhænger støjniveauet af antallet af starter og landinger og andre støjende aktiviteter i lufthavnen. Derudover afhænger det af, hvilke baner der benyttes og til sidst er lydudbredelsen mellem lufthavnen og naboer meget afhængig af meteorologien – altså vejrforholdene.


Vi kigger på hus på Amager, hvor meget støj vil vi opleve?

CPH foretager støjkortlægninger af flystøjen hvert 3. år. I kan se den seneste kortlægning fra 2018 under fanebladet "Dokumenter". Her kan I se, hvordan støjbelastningen er i forhold til det hus eller de områder, I har i tankerne. Vær opmærksom på at støjkortlægningen viser den beregnede støjbelastning ud fra et stort antal flyoperationer, og kan ikke umiddelbart sammenlignes med hvor meget et enkelt fly støjer ved eksempelvis en start. I kan også se, hvordan flyene flyver nær jeres kommende bolig under fanebladet "Flights and tracks” og se flytrafikken "live" via CPH Flight Tracker. Det er vigtigt at tilføje, at de meteorologiske forhold spiller ind, når man taler om støjudbredelsen fra lufthavnen. Derfor kan støjen opleves meget forskelligt fra dag til dag, ja nogle gange endda fra time til time.

Man kan endvidere hente oplysninger om trafikstøj (vej-, jernbane og flystøj) på Miljøstyrelsens side vedrørende støjkortlægning på: hhtps://Miljøgis (mim.dk)


Hvorfor kan flyene ikke bare starte mod syd i stedet for at starte op mod Amager Strandpark?

De meteorologiske forhold har stor indflydelse på hvordan beflyvningen er på en lufthavn. Flystarter og -landinger afvikles imod den aktuelle vindretning. Baggrunden for dette er, at flyets vinger herved giver flyet større opdrift, hvorfor fly af sikkerhedsmæssgie årsager starter og lander i modvind. Anvendelsen af start- og landingsbanerne afhænger derfor af den aktuelle vindretning.


Hvorfor flyves der direkte henover København og Frederiksberg?

Banesystemet i Københavns Lufthavn består af to parallelle hovedbaner (04L-22R og 04R-22L) samt en tværbane (12-30). Stort set al trafik afvikles på de to hovedbaner, hvor ind- og udflyvning hovedsageligt foregår over Øresund og Køge Bugt. Lufthavnen har derudover en tværbane (bane 12-30), som anvendes i meget begrænset omfang. Når flyene benytter tværbanen, lander og letter de ind over København og Sydsverige, hvilket kan være til gene for mange mennesker. Brugen af tværbanen er derfor begrænset mest muligt og anvendes normalt kun i forbindelse med megen tværvind på hovedbanerne.  


Viser CPH Flight Analyzer noget om ultrafine partikler?

Nej. Webportalen CPH Flight Analyzer er udviklet til at vise og analysere data for støjmålinger og flyvninger omkring lufthavnen (radardata).  


Hvorfor er der ikke forbud mod flyvning i natperioden?

Det er helt korrekt, og det er en vigtig forudsætning for, at Københavns Lufthavn fortsat kan være konkurrencedygtig og udvikle sin status som international lufthavn. F.eks. er det væsentlig for flyfragtselskaberne, at de kan flyve ud og ind i København i natperioden. Til gengæld er der dels en særlig godkendelsesprocedure for planlagte starter i natperioden, dels er der støjgrænser for, hvor meget støj starter og landinger må give anledning til i boligområderne tæt omkring lufthavnen. For at beskytte naboerne og undgå overskridelser af støjgrænsen har Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen og CPH i årtier haft et udvalg (FUNA), der forhåndsgodkender alle planlagte starter i natperioden.


Kan jeg ansøge om at få foretaget støjmålinger i min have?

CPH's to mobile støjmålestationer skal supplere med støjmålinger i områder hvor de faste støjmålestationer ikke er placeret. De mobile målestationer skal som minimum være placeret på samme sted i to måneder, men gerne længere, således at vi får registreret flystøj samt baggrundsstøj under alle vindforhold. Dermed får vi også registreret flystøj med starter og landinger fra begge baneretninger. Vi udformer en årlig måleplan for de mobile støjmålestationer. 


Hvad kan jeg som nabo bruge CPH Flight Analyzer til?

Som nabo til lufthavnen vil du med CPH Flight Analyzer få mulighed for at gå mere i dybden med hensyn til beflyvningen og den støj der er relateret til aktiviteterne. Du kan finde data et helt år tilbage og se større tidsserier af støjdata og flyvninger. Hvordan er der eksempelvis fløjet den sidste måned i forhold til min boligs beliggenhed. Se endvidere opslaget "Hvad kan jeg finde inde på CPH Flight Analyzer" i denne FAQ.


Hvorfor siger I, at det støjer mindre, når jeg kan opleve at det støjer mere i min have?

Isoleret set kan alle starter og landinger høres i et område omkring lufthavnen, sådan har det altid været. I takt med, at ældre fly erstattes af nye, bliver de enkelte operationer dog mindre støjende, da nye flytyper er langt mindre støjende og bruger langt mindre brændstof. Oplevelsen af støjen fra en start eller en landing afhænger meget af de meteorologiske forhold – Er der eksempelvis fremherskende vinde fra lufthavnen mod din bopæl, vil lyden blive tydeligere mens modvind omvendt vil betyde at lyden bliver mindre tydelig.


Hvad sker der med de hændelser, hvor støjgrænsen på 80 dB(A) overskrides?

Alle flyoperationer overvåges af støjovervågningssytemet. Såfremt CPH konstaterer en start eller landing i natperioden kl. 23 - 06 der har givet anledning til et maksimalt støjniveau over 80 dB(A) i en af de seks støjmålestationer der er placeret i boligområderne omkring lufthavnen, vil denne hændelse blive fremsendt til Trafikstyrelsen (med kopi til Miljøstyrelsen), der foretager den videre sagsbehandling.


Stiller CPH ikke krav til de flyselskaber der opererer om natten? Vi er meget generet af støjen fra fragtflyene.

CPH stiller krav til flystøj om natten (kl. 23-06). Alle planlagte starter og landinger om natten skal forhåndsgodkendes. Godkendelsen gives af et udvalg bestående af Miljøstyrelsen, Trafikstyrelsen samt CPH (udvalget kaldes FUNA). Forhåndsgodkendelse gives kun til de flytyper og flyselskaber, hvor det forventes, at kravene til det maksimale støjniveau i de seks støjmålestationer placeret i boligområderne omkring CPH kan overholdes. Udvalget har på baggrund af de mange målinger der er foretaget gennem tiden udarbejdet en negativliste indeholdende flytyper, der ikke kan gives tilladelse til start i natperioden. CPH monitorerer løbende støjniveauet fra alle starter og eventuelle overskridelser fremsendes til myndighederne for videre behandling. Fragtfly skal naturligvis overholde samme støjgrænser som alle andre fly.    


Hvad kan jeg finde inde på CPH Flight Analyzer?

CPH Flight Analyzer samler alle vores data om støj på et sted. Bag fanebladene ovenover gemmer sig en masse information om støj og lufthavnen. Åbner du fanebladet Om støj kan du blandt andet finde information om støj, hvor kommer støjen fra? Hvad er det der støjer i lufthavnen? og hvordan beregner man flystøj? Før og Nu viser den positive udvikling i lufthavnens støj af omgivelserne. Hvis du ønsker at vide hvilke støjkrav myndighederne har sat til CPH kan du gå ind i fanebladet Støjkrav. Under Støjmåling får du præsenteret støjdata op til et helt år tilbage. Flystøjhændelser kan ses i forskellige dataudtræk og CPH's mobile støjmålinger rundt på Amager vises også under dette faneblad. Klikker du ind på Flights and tracks kan beflyvningen af lufthavnen ses via en lang række søgemuligheder. Vælger du Flight Tracker vil webportalen der viser beflyvningen og støjregistreringerne "nu og her" åbne sig. Beflyvningen vises med 40 minuntters forsinkelse. Du har også mulighed for at rette henvendelse direkte til CPH i forbindelse med en klage over et fly eller en general klage over støj fra lufthavnen. Bagved fanebladet Dokumenter gemmer sig rapporter og CPH's miljøgodkendelser vedrørende flystøj, som du kan downloade. Info samler relevant og aktuel information, og afslutningsvis vil du under FAQ, som du er inde på nu, kunne se relevante spørgsmål CPH løbende har fået - og CPH's svar på disse! Der kan være det spørgsmål du selv ønsker at stille til lufthavnen. 


Hvem bestemmer hvor de 12 faste støjmålestationer skal stå henne

Målestationerne er opstillet efter anvisning fra Miljøstyrelsen og Trafikstyrelsen. De seks målestationer på lufthavnens område tjener forskellige formål bl.a. identificering af særligt støjende aktiviteter på lufthavnens område som eksempelvis motorafprøvninger. De seks målestationer i boligområderne omkring lufthavnen skal særligt overvåge støjbelastningen i boligområderne om natten (kl. 23-06), hvor der er særlige krav til det maksimale støjniveau i forbindelse med stater og landinger på lufthavnen.


Fra dette websted