Krav til den årlige samlede støjbelastning

Krav til den årlige samlede støjbelastning


Miljøgodkendelse af CPH indeholder to overordnede krav til støjen fra beflyvningen af lufthavnen.

  • Krav til den beregnede støjbelastning (LDEN) skal beregnes hvert 3. år.
  • Krav til støjbelastninge beregnet efter TDENL-metoden (skal beregnes hvert år) 

Beregning af LDEN viser støjbelastningen i områderne omkring lufthavnen og udtegnes normalt på støjkort. Se afsnit krav om kortlægning af støj fra lufttrafikken.

Støjbelastningen fra startende og landende fly beregnet efter den såkaldte TDENL-metode (Total Day-Evening-Night Level) udtrykkes ved et enkelt tal. Ved denne metode kan vi føre løbende kontrol med udviklingen i støjbelastningen fra lufthavnens flytrafik, der berører områderne omkring lufthavnen.

Miljøstyrelsen har igennem årene skærpet kravene til støjbelastningen gennem miljøgodkendelsen af støj fra flytrafik i Københavns Lufthavn.
Fra 2015 må støjbelastningen ikke overstige en TDENL-værdi på 147,4 dB. Denne værdi er en beregnet kontrolværdi, som ikke kan relateres til et målt støjniveau. TDENL-værdien er derimod udtryk for den samlede støjbelastning på et år. Vi beregner årligt TDENL-værdien til myndighedernes kontrol.

Udviklingen i den samlede støjbelastning

Københavns Lufthavns støjbelastning af omgivelserne er i de sidste 25 år faldet med næsten 8 dB, hvilket svarer til mere end en halvering af støjbelastningen. Dette fremgår af nedenfor viste figur.

TDENL-værdier  (venstre akse) og antallet af passagerer for årene 1996-2023.
Den lange tidslinje viser et markant fald i lufthavnens gennemsnitlige støjbelastning af omgivelserne, dog med en  stigende tendens i årene 2017, 2018 og 2019, inden COVID 19 pandemien ændrede billedet. De røde bjælker illustrerer myndighedernes skærpede krav gennem årene, idet TDENL-værdien ikke må overstige 147,4 dB fra 2015 og fremefter. Den grå linje viser antallet af passagerer i millioner (højre akse).
Årene 2022-23 viser en lufthavn der er påvej tilbage efter pandemien mht. flyoperationer og  passagerer. 


Faldet skyldes primært udfasningen af en række ældre støjende flytyper, der blev endeligt gennemført i 2002. Samtidig med faldet i støjbelastningen er det samlede passagerantal steget.

Udviklingen med en stigning i antallet af passagerer og en lavere støjbelastning hænger dels sammen med, at flyselskaberne er blevet bedre til at udnytte flyenes kapacitet, og dels at antallet af flyoperationer med større fly er steget. Det betyder, at der generelt er flere passagerer på hvert fly, og derfor behøver flyselskaberne ikke nødvendigvis øge antallet af flyafgange og -ankomster for at transportere flere passagerer.

Fra 2015 til 2019 har der været en markant stigning i passagerantallet hvilket har medført en svag stigning i støjbelastningen. I disse år er antallet af flyoperationer også steget en smule.

Årene 2020 og 2021, skiller sig markant ud som følge af COVID 19 pandemien. Passagertallet og antallet af flyoperationer faldt drastisk. 2021 blev det år, hvor lufthavnen havde den laveste støjbelastning af de omkringliggende boligområder i mere en fem årtier. CPH har aldrig beregnet en lavere TDENL-værdi for et år.

2023 viser en lufthavn, der er påvej tilbage mod "normale" tilstande både med hensyn til antallet af afviklede flyoperationer og passagerer der gik igennem lufthavnens terminaler. TDENL-værdien er dog stadig den fjerde laveste siden CPH har foretaget disse beregninger.