Beregning af flystøj

Beregning af flystøj


Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 angiver hvordan flystøj skal beregnes i Danmark.

Den samlede støjbelastning, LDEN, fra starter og landinger, inkl. taxikørsel til og fra standplads samt nødvendig brug af APU ved standpladser, beregnes for et gennemsnitsdøgn i de tre mest trafikerede måneder i et givent år. 

Metoden der anvendes i Danmark (og mange andre lande) til at beskrive støjen udendørs fra flytrafik til og fra lufthavne kaldes DENL-metoden (Day-Evening-Night- Level).
Metoden er baseret på det konstante, ækvivalente A-vægtede lydtrykniveau, vægtet afhængigt af tidspunkt på døgnet hvor støjen forekommer. Der adderes således 5 dB til støjen i aftenperioden (kl. 19-22) og 10 dB til støj i natperioden (kl.22-07). Det gøres for at tage hensyn til, at støj normalt opfattes som mere generende i fritiden og om natten end i dagtimerne.

Samme metode benyttes i øvrigt til at beskrive støjbelastningen fra veje og jernbaner.

Støjen beregnes i en masse punkter i et tæt netværk omkring lufthavnen. Beregningsresultatet vises almindeligvis som støjbelastningskurver på et kort hvor lufthavn, boligområder mv. er markeret. Kurverne går gennem punkter med samme støjbelastning og vises typisk med 5 dB spring.

Nedenfor er beskrevet de forudsætninger beregningerne foretages ud fra.

Trafikale forudsætninger:

 • Antal starter og landinger i de tre mest trafikerede måneder for hver enkelt flytype

 • Trafikkens døgnfordeling (dag, aften og nat)

 • Banebenyttelsen for starter og landinger

 • Start- og landingspositioner

 • Standpladsbenyttelsen

 • Flyvevejssystemet med tilhørende spredning

 • Flytrafikkens fordeling på flyveveje

 • Fordelingen af trafikken på taxiveje

Støj- og præstationsdata:

 • Støjdosen og maksimalværdien (A-vægtet lydniveau) for de enkelte flytyper, som funktion af den korteste afstand til flyet under en forbi flyvning for forskellige motorindstillinger. Data indhentes normalt fra europæske og amerikanske databaser, men kan suppleres med data fra andre kilder.

 • Flyveprofilen under start og landing, suppleret med oplysninger om hastighed og motorindstilling. Data indhentes normalt fra europæske og amerikanske databaser, men kan suppleres med data fra eksempelvis et flyselskab og/eller suppleret med data fra radarovervågning.

Beregningerne tager hensyn til:

 • Terrændæmpning

 • Retningskarakteristik for støjkilden

 • Virkning af ”flight effect” på støjudsendelsen

 • Ved beregning af taxistøj (flyenes kørsel på jorden) tages hensyn til bygninger, jordvolde, hårde og bløde terrønoverflader mv. Dette gøres ikke i forbindelse med beregningerne af støj fra starter og landinger, idet metoden ikke tillader dette

Revision af vejledningen

Miljøstyrelsen er igang med at revidere vejledningen, så den bringes up-to-date med de seneste forbedringer af den benyttede beregningsmetode.


Støjbelastning (LDEN) for flytrafikken 2018. Belastningen er vist i 5 dB spring fra 55 dB.
Støjbelastning (LDEN) for flytrafikken 2018 for hver bolig omkring lufthavnen. Grøn betyder under 55 dB, svarende til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for flystøj. I alt  2.126 boliger omkring lufthavnen var i 2018 beliggende i områder hvor støjen var over 55 dB.