Krav til taxistøj i natperioden

Krav til taxistøj i natperioden


For at komme til og fra start- og landingsbanerne kører flyene for egen kraft på de såkaldte taxiveje. Dette kaldes taxikørsel. Denne taxikørsel er kilde til støj, fordi flyet bruger en eller flere af sine motorer. Der kan være stor forskel på støjen fra taxikørsel alt efter om der er tale om et jetfly eller et propelfly. 

Af samme grund som der er krav til støjniveauet fra starter og landinger i natperioden, er der i lufthavnens miljøgodkendelse af støj fra flytrafik et krav til maksimal støj fra taxikørsel med fly på rulleveje og baner. Flyene må i natperioden mellem klokken 23.00 og 06.00 ikke overskride en række støjgrænser fastlagt af myndighederne. Som kontrol af støjgrænserne skal CPH hvert 3. år beregne den maksimale støj fra årets taxikørsel i natperioden. 

Den sidste kortlægning blev lavet i 2022. Den viste beregningerne af støjens maksimalværdi fra flyenes kørsel mellem terminalerne og landingsbanerne (taxikørsel) i natperioden mellem klokken 23.00 og 06.00 i 2021.

Støjens natmaksimalværdi fra taxikørsel i 2021, som er vist nedenfor, er sammenlignet med støjgrænserne i miljøgodkendelsen, som er vist til højre. 

Sammenligningen viser, at hele natmaksimalværdikurven LAmax = 70 dB for 2021 ligger indenfor den tilsvarende kurve i lufthavnens miljøgodkendelse. Eneste undtagelse er området langs bane 22R omkring taxivej A7. Forskellen kan forklares ved, at der i beregningsforudsætningerne for de støjberegninger, der ligger til grund for vilkåret for taxistøj i miljøgodkendelsen, ikke forekommer landinger på bane 22R, svarende til normalsituationen. I 2021 forekom der dog 28 landinger i tidsperioden kl. 23-06 på bane 22R i de tre mest trafikerede måneder (oktober, november og december), som taxistøjen er beregnet efter. Ud af disse 28 landinger var der 10 landinger med flytypen B737-800.  

Miljøgodkendelsens grænseværdi på 70 dB i boligområderne er ikke overskredet, på trods af den ovennævnte beskrevne forskel mellem 2021-beregningen og miljøgodkendelsens beregningsforudsætning. 

FORCE Technology har foretaget taxistøjberegningerne med rapporten ”CPH Flystøjberegning 2021”, der også indeholder støjkortlægningen af flytrafikken i 2021,  DANAK-nr. 100/2719.

Se rapporten her.

Maksimale støjniveauer fra taxikørsel i natperioden i 2021.
Det maksimale A-vægtede lydtrykniveau LAmax fra taxikørsel.


Støjgrænser for den maksimale taxistøj i natperioden. 
Det maksimale A-vægtede lydtrykniveau LAmax fra taxikørsel.