CPH's arbejde med at nedbringe støjen


Flystøj er en stor miljømæssig udfording for enhver lufthavn 

Derfor arbejdes på mange fronter med at nedbringe lufthavnens støj i omgivelserne. Samtidig med at myndighederne stiller krav arbejder CPH med at finde løsninger. I CPH har vi gennem de sidste mange år arbejdet målrettet med forskellige initiativer, der mindsker støjen for vores omgivelser. Men CPH kan ikke gøre det alene. Det kræver gode samarbejder med både flyselskaber, handlingsselskaber, Naviair og andre samarbejdspartnere. Nedenfor kan du læse mere om vores arbejde. 

Reduktion af støj ved kilden

En af de mest effektive midler til støjreduktion er støjreducerende forbedringer direkte på flyet. For eksempel har det bidraget meget til reduktion af støj fra lufthavnen, at man på internationalt niveau siden 1990’erne løbende har udfaset ældre, meget støjende flytyper samtidig med, at man har skærpet kravene til støj ved certificering af nye fly. I tillæg til dette har en række flytyper forbud mod at operere i CPH om natten, fordi de støjer for meget.  Vurderingen af hvilke flytyper der må operere i natperioden foretages af FUNA.

FUNA

Forhåndsgodkendelsesudvalget for nattrafik for Københavns Lufthavn, Kastrup (FUNA) vurdere de flytyper der ønsker at operere til og fra CPH i natperioden.

For flyfragtselskaberne er det vigtigt,  at de kan flyve ind og ud af København i natperioden. Til gengæld er der en særlig godkendelsesprocedure for planlagte starter i natperioden, idet startende og landende fly skal kunne overholde de støjgrænser der gælder i seks målepositioner i boligområderne omkring lufthavnen. For at beskytte naboerne og undgå overskridelser af støjgrænsen på 80 dB(A) har Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen og CPH i årtier haft et udvalg (FUNA), der forhåndsgodkender alle planlagte starter i natperioden.

FUNA mødes to gange om året. Møderne bliver afholdt før starten af henholdsvis sommer- og vintersæsonen.  Kun operationer, der forventes at kunne overholde støjgrænsen, tildeles forhåndsgodkendelse til start i natperioden for den kommende sæson.

For starter der tilmeldes mellem møderne, har FUNA udarbejdet en negativliste med flytyper, der ikke kan opnå tilladelse til at starte i natperioden. Listen er udarbejdet ud fra de mange målinger lufthavnen har foretaget gennem årene, og disse viser, at flytypen normalt ikke kan overholde støjgrænsen på 80 dB(A).

Reduktion af støj ved hjælp af barrierer

Bygning af støjvolde, støjskærme og brug af høje bygninger som støjskærme bidrager til at begrænse støj fra de aktiviteter, der foregår på jorden. Det kan være støj fra taxikørsel med fly, fra motorafprøvninger eller fra de aktiviteter, der foregår på standpladsen, når flyet handles – f.eks. fra de køretøjer, der servicerer flyet (catering, tankning, high-loaders osv.). Der er god støjafskærmning rundt om Københavns Lufthavn, og vi ser løbende på mulighederne for at bygge den yderligere ud.

CPH arbejder iøjeblikket med at etablere ekstra støjvolde i den sydlige del af lufthavnen tæt på St. Magleby.

Støjvold 10 med støjmålestation 10 i forgrunden. På den anden side af støjvolden ligger boligområdet Skyttehøj.


Støjbegrænsende operationelle procedurer

Den måde, flyene opererer ind og ud af lufthavnen på, og når de bevæger sig på jorden, har stor betydning for støjpåvirkningen af områder udenfor lufthavnen. I Københavns Lufthavn adresseres det gennem de støjbegrænsende bestemmelser, som f.eks. stiller krav til brugen af vore baner og fastlægger korridorer, som flyene skal flyve indenfor og meget mere.

CPH har følgende operationelle projekter igang:

Ændring af startspositionen på bane 04R i natperioden. Ændringen vil betyde, at fly der kan starte fra tilkørsel ved taxivej B3 eller B4  gør dette , istedet for start fra tilkørsel ved taxivej B1 og B2.  Denne ændring vil betyde at starter fra bane 04R vil være rykket væk fra landsbyen St. Magleby, der således vil få mindre støj i natperioden. 

Operationelle restriktioner

Operationelle restriktioner kan benyttes til at nedbringe støjen i lufthavnens omgivelser. I Københavns Lufthavn er et eksempel, at lufthavnens tværbane (bane 12/30) er lukket for brug i natperioden kl. 23 - 06, for at undgå overflyvning af byområder.  Brugen af banen i dagtiden er endvidere stærkt begrænset, idet der stilles særlige krav til bruge af banen.

Planlægning af arealanvendelse

Gennem lands-, kommune- og lokalplanlægning kan man forebygge, at borgerne kommer til at bo i støjbelastede områder. For Københavns Lufthavn er dette sikret gennem et landsplandirektiv, som f.eks. indeholder bestemmelser om, hvor der må - og ikke må - udvikles nye boligområder. Der stilles også krav til det indendørs støjniveau i forbindelse med renovering af boliger mm.