CPH Flight Analyzer

Velkommen til CPH's webportal CPH Flight Analyzer.

CPH Flight Analyzer samler alle vores data om støj fra lufthavnens aktiviteter på et sted. CPH har to platforme til formidling af fly- og støjdata.  CPH Flight Tracker viser dig beflyvningen og støjdata som det er "nu og her" og CPH Flight Analyzer går mere i dybden, hvor du kan se data et helt år tilbage. Se videre under "Info" på denne side.

Brug af bane
Vejrforhold

Info

Fra i går

Ofte stillede spørgsmål

flere FAQ >

Et fly fløj over vores bolig! Er flyruterne ændret?

Der er nøje krav til ind- og udflyvningen til/fra lufthavnen. For at sikre at færrest muligt belastes af støj, er der fastlagt korridorer i forlængelse af banerne, som startende og landende fly ikke må overskride. Der kan dog af sikkerhedsmæssige årsager gives tilladelse til afvige fra disse korridorer f.eks. for undgå at flyve ind i kraftige bygeskyer eller i forbindelse med en afbrudt landing, hvor et fly af sikkerhedsmæssige årsager, er nødsaget til at afbryde landingen og fortsætte ”rundt om lufthavnen”, inden det derefter lander. Brugen af banerne er meget afhængigt af de meteorologiske forhold, særligt vindretningen. Af sikkerhedsmæssige årsager afvikles landinger og starter imod den aktuelle vindretning. Baggrunden for dette er, at flyets vinger herved giver flyet større opdrift. Anvendelsen af start- og landingsbanerne i Københavns Lufthavn afhænger derfor af den aktuelle vindretning. Ændrer vindretningen sig for eksempel, så kan brugen af banerne også ændre sig.


Hvorfor bliver der ikke målt støj fra lufthavnen på Sundbyvester Plads?

Der er fra Miljøstyrelsen og Trafikstyrelsens side stillet krav om, at CPH skal have et støjovervågningssystem til kontrol af lufthavnens støjbelastning af omgivelserne. Systemet består af 12 støjmålestationer, hvor henholdsvis seks er placeret på lufthavnens areal og seks er placeret i boligområderne omkring lufthavnen. Støjmålestationerne på lufthavnens område overvåger støjende aktiviteter i lufthavnen som eksempelvis motorafprøvninger, mens de seks målestationer placeret i boligområderne omkring lufthavnen er placeret, der hvor støjbelastningen fra startende og landende fly er størst. Der er således ikke krav om at lufthavnen måler støjen andre steder. Dog har vi i 2019 fået to mobile målestationer, således at vi løbende kan supplere med støjmålinger i områder hvor de faste målestationer ikke er placeret. Dem kan du læse mere om her. Har du ønsker til, hvor vi skal placere de mobile målestationer, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til Sustainability Services på maf@cph.dk


Vi kigger på hus på Amager, hvor meget støj vil vi opleve?

CPH foretager støjkortlægninger af flystøjen hvert 3. år. I kan se den seneste kortlægning fra 2018 under fanebladet "Dokumenter". Her kan I se, hvordan støjbelastningen er i forhold til det hus eller de områder, I har i tankerne. Vær opmærksom på at støjkortlægningen viser den beregnede støjbelastning ud fra et stort antal flyoperationer, og kan ikke umiddelbart sammenlignes med hvor meget et enkelt fly støjer ved eksempelvis en start. I kan også se, hvordan flyene flyver nær jeres kommende bolig under fanebladet "Flights and tracks” og se flytrafikken "live" via CPH Flight Tracker. Det er vigtigt at tilføje, at de meteorologiske forhold spiller ind, når man taler om støjudbredelsen fra lufthavnen. Derfor kan støjen opleves meget forskelligt fra dag til dag, ja nogle gange endda fra time til time.

Man kan endvidere hente oplysninger om trafikstøj (vej-, jernbane og flystøj) på Miljøstyrelsens side vedrørende støjkortlægning på: hhtps://Miljøgis (mim.dk)


Støjniveauet fra lufthavnen kan svinge meget selv inden for få timer. Hvorfor?

Støjniveauet fra aktiviteterne i lufthavnen afhænger af mange forhold. For det første afhænger støjniveauet af antallet af starter og landinger og andre støjende aktiviteter i lufthavnen. Derudover afhænger det af, hvilke baner der benyttes og til sidst er lydudbredelsen mellem lufthavnen og naboer meget afhængig af meteorologien – altså vejrforholdene.


Hvorfor kan flyene ikke bare starte mod syd i stedet for at starte op mod Amager Strandpark?

De meteorologiske forhold har stor indflydelse på hvordan beflyvningen er på en lufthavn. Flystarter og -landinger afvikles imod den aktuelle vindretning. Baggrunden for dette er, at flyets vinger herved giver flyet større opdrift, hvorfor fly af sikkerhedsmæssgie årsager starter og lander i modvind. Anvendelsen af start- og landingsbanerne afhænger derfor af den aktuelle vindretning.


Fra dette websted