CPH Flight Analyzer

Velkommen til CPH's webportal CPH Flight Analyzer.

CPH Flight Analyzer samler alle vores data om støj fra lufthavnens aktiviteter på et sted. CPH har to platforme til formidling af fly- og støjdata.  CPH Flight Tracker viser dig beflyvningen og støjdata som det er "nu og her" og CPH Flight Analyzer går mere i dybden, hvor du kan se data et helt år tilbage. Se videre under "Info" på denne side.

Brug af bane
Vejrforhold

Info

Fra i går

Ofte stillede spørgsmål

flere FAQ >

Hvorfor siger I, at det støjer mindre, når jeg kan opleve at det støjer mere i min have?

Isoleret set kan alle starter og landinger høres i et område omkring lufthavnen, sådan har det altid været. I takt med, at ældre fly erstattes af nye, bliver de enkelte operationer dog mindre støjende, da nye flytyper er langt mindre støjende og bruger langt mindre brændstof. Oplevelsen af støjen fra en start eller en landing afhænger meget af de meteorologiske forhold – Er der eksempelvis fremherskende vinde fra lufthavnen mod din bopæl, vil lyden blive tydeligere mens modvind omvendt vil betyde at lyden bliver mindre tydelig.


Hvad sker der med de hændelser, hvor støjgrænsen på 80 dB(A) overskrides?

Alle flyoperationer overvåges af støjovervågningssytemet. Såfremt CPH konstaterer en start eller landing i natperioden kl. 23 - 06 der har givet anledning til et maksimalt støjniveau over 80 dB(A) i en af de seks støjmålestationer der er placeret i boligområderne omkring lufthavnen, vil denne hændelse blive fremsendt til Trafikstyrelsen (med kopi til Miljøstyrelsen), der foretager den videre sagsbehandling.


Stiller CPH ikke krav til de flyselskaber der opererer om natten? Vi er meget generet af støjen fra fragtflyene.

CPH stiller krav til flystøj om natten (kl. 23-06). Alle planlagte starter og landinger om natten skal forhåndsgodkendes. Godkendelsen gives af et udvalg bestående af Miljøstyrelsen, Trafikstyrelsen samt CPH (udvalget kaldes FUNA). Forhåndsgodkendelse gives kun til de flytyper og flyselskaber, hvor det forventes, at kravene til det maksimale støjniveau i de seks støjmålestationer placeret i boligområderne omkring CPH kan overholdes. Udvalget har på baggrund af de mange målinger der er foretaget gennem tiden udarbejdet en negativliste indeholdende flytyper, der ikke kan gives tilladelse til start i natperioden. CPH monitorerer løbende støjniveauet fra alle starter og eventuelle overskridelser fremsendes til myndighederne for videre behandling. Fragtfly skal naturligvis overholde samme støjgrænser som alle andre fly.    


Hvad kan jeg finde inde på CPH Flight Analyzer?

CPH Flight Analyzer samler alle vores data om støj på et sted. Bag fanebladene ovenover gemmer sig en masse information om støj og lufthavnen. Åbner du fanebladet Om støj kan du blandt andet finde information om støj, hvor kommer støjen fra? Hvad er det der støjer i lufthavnen? og hvordan beregner man flystøj? Før og Nu viser den positive udvikling i lufthavnens støj af omgivelserne. Hvis du ønsker at vide hvilke støjkrav myndighederne har sat til CPH kan du gå ind i fanebladet Støjkrav. Under Støjmåling får du præsenteret støjdata op til et helt år tilbage. Flystøjhændelser kan ses i forskellige dataudtræk og CPH's mobile støjmålinger rundt på Amager vises også under dette faneblad. Klikker du ind på Flights and tracks kan beflyvningen af lufthavnen ses via en lang række søgemuligheder. Vælger du Flight Tracker vil webportalen der viser beflyvningen og støjregistreringerne "nu og her" åbne sig. Beflyvningen vises med 40 minuntters forsinkelse. Du har også mulighed for at rette henvendelse direkte til CPH i forbindelse med en klage over et fly eller en general klage over støj fra lufthavnen. Bagved fanebladet Dokumenter gemmer sig rapporter og CPH's miljøgodkendelser vedrørende flystøj, som du kan downloade. Info samler relevant og aktuel information, og afslutningsvis vil du under FAQ, som du er inde på nu, kunne se relevante spørgsmål CPH løbende har fået - og CPH's svar på disse! Der kan være det spørgsmål du selv ønsker at stille til lufthavnen. 


Hvem bestemmer hvor de 12 faste støjmålestationer skal stå henne

Målestationerne er opstillet efter anvisning fra Miljøstyrelsen og Trafikstyrelsen. De seks målestationer på lufthavnens område tjener forskellige formål bl.a. identificering af særligt støjende aktiviteter på lufthavnens område som eksempelvis motorafprøvninger. De seks målestationer i boligområderne omkring lufthavnen skal særligt overvåge støjbelastningen i boligområderne om natten (kl. 23-06), hvor der er særlige krav til det maksimale støjniveau i forbindelse med stater og landinger på lufthavnen.


Fra dette websted